Adatkezelési tájékoztató

IDEA FONTANA – https://gastromegoldasok.hu
Érvényes: 2020. július 24-től visszavonásig

Adatkezelési tájékoztató

IDEA FONTANA – https://gastromegoldasok.hu
Érvényes: 2020. július 24-től visszavonásig

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Idea Fontana Kft. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tölgyfa utca 12. cégjegyzékszám: 13-09-093012; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Kocsis Zoltán; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: gdpr@ideafontana.com +36 1 58 58 890; a továbbiakban: Idea Fontana) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Idea Fontana szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Idea Fontana Kft-től árajánlat kérők, illetve szerződést kötők.

cookie: Az Idea Fontana Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az ideafontana.com oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

IP cím: Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt számítógépnek, mobiltelefonnak, tabletnek stb. van IP-címe, ugyan úgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz: egyes gépeknek, eszközöknek több címük is lehet.

4. Az adatkezelés elvei

Az Idea Fontana Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. Az Idea Fontana által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Idea Fontana a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: árajánlati szakmai adatok Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. Idea Fontana érdeklődés szolgáltatás iránt személyesen, telefonon, vagy más módon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: árajánlatkérés Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: árajánlatkérési adatok Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. hírlevél, eDM feliratkozás

név (vezetéknév és keresztnév) Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya (hírlevél) A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az Idea Fontana MiniCrm ügyfélkaztelési rendszer, Cashman ügyviteli rendszer, Számlázz.hu számlázási rendszer és a Minerva Soft nevű marketing automatizálási, IP telefonálási és hírlevél küldő platformot használja. A marketing és hírlevél célú adatkezelés elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatai kizárólag a fenti célból átkerülnek a MiniCrm, Minerva Soft rendszerébe, annak Adatfeldolgozási és Felhasználási feltételei szerint, melyekről ide Szamlazz.hu számlázási rendszer: kattintva olvashat részletesen Cashman: kattintva olvashat részletesen MiniCrm: kattintva olvashat részletesen MINERVA: kattintva olvashat részletesen.

V. chat használata

név (vezetéknév és keresztnév) Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya (grafikai árajánlatkérés, nyomdai ajánlatkérés, web árajánlatkérés és online marketing árajánlatkérés) Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

VI. egyedi ajánlatkérés

Megrendelő, árajánlatkérő név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: temék neve, mérete, terjedelme, színek száma, anyag megnevezése, példányszám, kötészeti kiszolgálása, grafikai munkafolyamatok leírása Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
felhasználó IP címe A ViaSale Travel honlapja automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét
további demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) cookie-k segítségével, a felhasználó beleegyezése alapján

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

VII. Megrendelés, szerződés kötés

megrendelő név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
Megrendelő e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Megrendelő lakcíme Számlakiállításhoz szükséges adat
Adószám Megrendeléshez szükséges adatok
Kapcsolattartó neve Kapcsolattartáshoz szükséges adatok
a szerződés tárgya (műszaki tartalom, paraméterek) A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

VIII. statisztikák, elemzések készítése, hirdetések szegmentációja, testreszabásának elősegítése

weboldal látogató kora, neme Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
weboldal látogató érdeklődési köre (böngészési előzmények alapján) Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt böngésző nyelve Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató tartózkodási helye (ország, város) Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató neve Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre

Az adatkezelés jogalapja a viasaletravel.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

X. az informatikai rendszer technikai fejlesztése

Weboldal látogató tartózkodási helye (ország) Kizárólag statisztikai adatok a HotJar rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató neve Kizárólag statisztikai adatok a HotJar rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre

Az adatkezelés jogalapja a viasaletravel.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

XI. profilalkotás

az adott ügyfél kapcsán végzet I-X. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Idea Fontana általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
Az Idea Fontana Kft alkalmazottai
az Idea Fontana könyvelésével;
részadatokat az Idea Fontana alvállalkozóival
az informatikai fejlesztéshez szükséges weboldal használat és szokások rögzítésével foglalkozó vállalkozás
felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Idea Fontana által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (gdpr@ideafontana.com, +36 1 58 58 890;, Office 2 Go Irodaház, 1036 Bp., Lajos utca 74-76).

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az Idea Fontana a külföldi partnereinél az árajánlatkészítés és a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy a partnereinek adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az Idea Fontana törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Idea Fontana visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Idea Fontana köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Idea Fontana kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
nem terjed ki az anonim adatokra;
nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Idea Fontana a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Idea Fontana ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

nem terjed ki az anonim adatokra;
a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Idea Fontana az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Idea Fontana az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Idea Fontana azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Idea Fontana indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

az Idea Fontana kezeli e személyes adatokat, és
az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Idea Fontana a személyes adatokat kezeli.
Az Idea Fontana indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

az Idea Fontana kezeli az ügyfél személyes adatait, és
az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
Az Idea Fontana indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

az adatkezelés a z Idea Fontana vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Idea Fontana kezeli a személyes adatait, és
az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.
Az Idea Fontana indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
Az Idea Fontana az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Idea Fontana azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

nem terjed ki az anonim adatokra;
a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Idea Fontana korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Idea Fontana korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Idea Fontana korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
az Idea Fontananak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Az Idea Fontana korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Idea Fontana jogos érdekei céljából, és
az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Idea Fontana általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
Az Idea Fontana az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Idea Fontana azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Idea Fontana korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
Az Idae Fontana nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

nem terjed ki az anonim adatokra;
a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Idea Fontana az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
14. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Idea Fontana azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

15. A jelen tájékoztató módosításai

Az Idea Fontana fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Idea Fontana adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Kocsis Zoltán
ügyvezető
Idea Fontana Kft.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
akreditált tagja engedélyszám: NAIH-53786/2012